Username


Password
ศูนย์บริการที่พบปัญหาด้านเทคนิค กรุณาติดต่อ
02-568-2610, 02-568-2703


คลิกด้านล่าง
สำหรับเปิดบริการลูกค้า Cnema
cnema


Download คู่มือการใช้งานบริการ Cnema
Download คู่มือการขอ Username & Password ระบบบริการ Cnema
ศูนย์บริการทีโอทีที่ยังไม่ได้รับ Username ใช้งานบริการ Cnema
*หากพบปัญหา หรือมีข้อสงสัย การใช้งานระบบแจ้งจัดกล่อง Cnema สามารถติดต่อผู้ประสานงาน บต. ได้ที่ คุณสมาคม โทร.02-1044576 หรือ 081-3500358

ประกาศ 28 พ.ย. 60 !!
ตามที่ ทีโอที มีการบริการและติดตามหนี้ และกำหนดให้ตัด-ต่อบริการผ่านระบบDebt และ Debt tracking
รวมถึงการส่งข้อมูลไประบบใบแจ้งหนี้(RBM) เพื่อหยุดเก็บเงิน-เรียกเก็บเงินให้ถูกต้องนั้น
เพื่อให้การเรียกเก็บค่าใช้บริการตามสถานะการใช้บริการถูกต้อง จึงขอปิดUserในส่วนของการต่อบริการที่เป็นรายการตัดบริการby Debt ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 60 เป็นต้นไป